November 19th, 2011

КАИН = қинау (каз.) - мучить


Книга Бытия   http://azbyka.ru/biblia/?Gen.1

4:2 И при­­ложи́ роди́ти брáта егó, А́веля. И бы́сть А́вель пáстырь овéцъ, Кáинъ же бѣ́ дѣ́лаяй зéмлю.

4:3 И бы́сть по днéхъ, при­­несé Кáинъ от­ плодóвъ земли́ жéртву Бóгу:

4:4 и А́вель при­­несé и тóй от­ перворóдныхъ овéцъ сво­и́хъ и от­ тýковъ и́хъ. И при­­зрѣ́ Бóгъ на А́веля и на дáры егó

4:5 на Кáина же и на жéртвы егó не вня́тъ. И опечáлися Кáинъ зѣлó, и испадé лицé егó.Кто то шельму метит :

КАИН = қинау (каз.) - 1. гл. 1) мучить; истязать; пытать 2) ставить в затруднительное положение

4:25 Познá же Адáмъ Е́ву женý свою́: и зачéнши роди́ сы́на, и именовá и́мя емý Си́ѳъ, глагóлющи: воскреси́ бо ми́ Бóгъ сѣ́мя другóе, вмѣ́сто А́веля, егóже уби́ Кáинъ.

СИФ = саф (каз.) - чистый
АВЕЛЬ = обал (каз.) - 1. 1) грех 2) жалко; жаль


Книга Бытия

9:22 И ви́дѣ Хáмъ отéцъ Ханаáнь наготý отцá сво­егó, и изшéдъ вóнъ повѣ́да обѣ́ма брáтома сво­и́ма.
...
9:25 и речé: прóклятъ [бýди] Ханаáнъ óтрокъ: рáбъ бýдетъ брáтiямъ сво­и́мъ.ХАМ = қам (каз.) - III. 1. грусть; скорбь; горесть 2. грустный; печальный; скорбный

ХАНААН = КАИН + ЕН = қинау (каз.) - 1. гл. 1) мучить; истязать; пытать 2) ставить в затруднительное положение + ен (каз.) - знак